Incasso

180823_Lia Sonnen_MRP_5951

Incasso

De behandeling van uw incasso-opdracht tegen een duitse debiteur wijkt af van de nederlandse werkwijze. Dat komt omdat de nederlandse wetgeving vooral uitgaat van crediteuerenbescherming en de duiste wetgeving juist uitgaat van debiteuerenbescherming.

Daardoor kent het duitse stelsel ook geen „snelle incassomaatregelen“ zoals een conservatoir beslag. Om in Duitsland dwangmaatregelen te kunnen nemen is het vereist om een rechtsgeldige titel tegen uw debiteur te hebben.

U zult begrijpen, dat er daarom een andere aanpak nodig is in een incassoprocedure. We kunnen spreken van 4 verschillende fases van uw opdracht.

  • Buitengerechtelijke incasso
  • Gerechtelijk bevel tot betaling procedure (Mahnverfahren)
  • Gerechtelijke procedure
  • Executiefase

Titelbewaking

Mocht het zo zijn dat in de executiefase blijkt dat de debiteur in het geheel geen verhaal biedt, dan kunt u het vonnis bij ons ter „bewaking“ laten. Wij zullen dan iedere 2-3 jaren kijken of de situatie van debiteur zich veranderd heeft en indien nodig opnieuw executiemaatregelen tegen uw debiteur nemen.
Indien u reeds in het bezit bent van oude titels uit het verleden, kunt u deze ook ter bewaking bij ons onderbrengen. In dat geval kunnen wij er ook voor zorgen dat bijvoorbeeld de aan u toekomende rente niet zal verjaren. Wat vaak vergeten wordt is het feit dat een titel in Duitsland 30 jaar geldig is, maar dat de toekomstige rente die in een titel aan u toegeswezen is reeds na 3 jaren verjaart. Dat is te voorkomen door binnen 3 jaren een executiemaatregel  te nemen, waardoor de verjaringstermijn weer opnieuw begint te lopen.

Verhaalsrapport

Om latere problemen te vermijden, is het zinvol om tijdig verhaalsinformatie over uw klanten op te vragen. Daarmee kunt u niet alles voorkomen, maar u bent wel beter voorbereid op eventuele betalingsproblemen die zich bij uw klant voordoen.

Buitengerechtelijke incasso

In deze eerste fase sturen wij uw debiteur een sommatie met een gespecificeerde opstelling van de te betalen vordering opgesplitst in hoofdsom, rente en (incasso)kosten. In het duitse systeem komen de kosten die u maakt om uw vordering te incasseren voor rekening van de debiteur. In deze sommatie krijgt de debiteur een redelijke termijn (10-14 dagen) om de vordering te voldoen of contact met ons op te nemen indien hij niet wil of niet kan betalen.

Mocht er op de sommatie helemaal geen reactie komen, dan zullen wij telefonisch contact opnemen met de debiteur om zo te ervaren wat de reden is van het niet betalen van de vordering. Is dat omdat de vordering betwist wordt, of is het omdat debiteur niet kan betalen.

In vele gevallen komen we in deze fase al tot een betalingsregeling.

Gerechtelijk bevel tot betaling procedure (Mahnverfahren)

Indien er in de buitengerechtelijke fase geen overeenkomst bereikt wordt, is de eenvoudigste en voordeligste weg het opstarten van een bevel tot betaling procedure. Dit is een procedure die via de rechtbank loopt, maar waarbij niet door een rechter inhoudelijk naar de zaak gekeken wordt.

De rechtbank zorgt alleen voor de juiste rechtsgeldige betekening van de stukken aan de debiteur.

Mocht de debiteur het met de geeiste vordering niet eens zijn, dan heeft hij de mogelijkheid om bij de rechtbank verweer aan te tekenen. In dat geval wordt de zaak voortgezet als een normale gerechtelijke procedure.

Indien de debiteur geen verweer aantekent krijgt u op deze wijze een rechtsgeldige titel tegen de debiteur, waaruit wij dan executiemaatregelen voor u kunnen nemen.

Gerechtelijke procedure

In een gerechtelijke procedure kunt u terechtkomen indien de debiteur verweer aantekent tegen de vordering in het Mahnverfahren of indien de debiteur al in de buitengerechtelijke fase een advocaat inschakelt om verweer tegen de vordering te voeren.

In dat laatste geval wordt er geen Mahnverfahren meer opgestart, maar gaat men direct over tot het dagvaarden van de debiteur.

Executiefase

Indien u op een van de bovenstaande wijzen een vonnis tegen debiteur heeft behaald, is het zaak om het vonnis middels executoriale maatregelen te verzilveren.

Hierbij zijn de mogelijkheden zeer ruim, waarvan te noemen een bankbeslag, executie in roerende en onroerende goederen, loonbeslag (bij particuliere vorderingen) en faillissementsaanvragen.

In duitsland is voor een faillissementsaanvraag geen steunvordering nodig.